İç Kontrol

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER), Merkeze ait yönetmeliğin 12.07.2015 tarih ve 29414 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin çalışma amaçları arasında; üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak, bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak, araştırma sonuçlarını duyurmak ve bunların uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya sürecin üretim aşamasına geçmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak, üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalışmak, öncelikle ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak, merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkân hazırlamak, öneriler geliştirmek, bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırıcıların üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak olarak sayılabilmektedir.

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          -İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

          Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama            

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları 1-2-3-4

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2020 Yılı Faaliyet Raporu

         -2021 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim

Son Güncelleme: 2021-12-22 16:22:02
                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022