GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) 

Cihazın Adı:            Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Cihazın Markası:     Agilent 

Cihazın Modeli:       7890B GC-5977MSD

GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılığıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir. Gaz kromatografisinde karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırarak kütle spektrometresinde karşımdaki maddelerin kütlelerine bağlı olarak elementler tayin edilir.

Kullanım Alanları 

GC-MS Kimya Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Polimer Endüstrisi, İlaç Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yağ Endüstrisi, Parfüm Endüstrisi, Çevre Laboratuvarları vb. alanlarda üretilen malzemelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin yanında, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin standartlara uygunlukları hakkında bilgi elde etmemize yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TG-DTA) 

Cihazın Adı:            Simultane TG/DTA Cihazı

Cihazın Markası:     Shimadzu

Cihazın Modeli:       DTG 60H

Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin  kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir.

TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. TGA ile  Kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

 

 

 

 

 

 

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES) 

Cihazın Adı:             İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES)

Cihazın Markası:     Perkin Elmer

Cihazın Modeli:       Optima 7000DV

ICP-OES, plazma kaynaklı atomlaştırıcı olarak kullanılan Perkin Elmer axial-radial modelidir. Plazma kaynağı olarak Argon gazı kullanılmaktadır.

Katyon ve elektronlardan meydana gelen ve elektrik akımını ileten ortama plazma denir. Gaz halindeki iyon akımı olarak da tanımlanabilir. Plazmanın dışarıya yükü sıfırdır. Yani negatif yüklerin toplamı yaklaşık pozitif yüklerin toplamına eşittir. Plazmadaki katyonlar farklı katyonlardan meydana gelir. Örneğin argon plazmasında, argon katyonları, elektronlar ve analiz yapılan numuneden buharlaşan atomların katyonları bulunmaktadır. Numuneden buharlaşan atomların katyonları miktar olarak argon katyonları ve elektronlardan azdır. Bir plazmada argon iyonları oluştuktan sonra bu iyonlar, daha fazla iyonlaşma ile plazma halini sürdürülmesini sağlayacak bir düzeyde sıcaklık oluşturmak için bir dış kaynaktan yeterli güç absorplama yeteneğine sahiptir. Yani argon katyonları enerji absorplayarak ortamın sıcaklığı yaklaşık 10000 K de sabit olarak tutulur. Stabil bir plazmanın oluşumu için gereken iyonizasyonu sağlar. Burada numune bir argon akışlı sisleştirici(nebulizer) içinde sisleştirilir ve oluşan çok küçük damlacıklar bir spray chamber vasıtasıyla plazmaya taşınır. Bunun sonucunda iyi bir atomlaşma olur. Elementlere has emisyon spektrumları dağıtıcı bir spektrometreden geçirilir ve ışığa duyarlı bir cihaz(CCD dedektör) ile şiddetleri özgün dalga boylarında izlenir. Bu da bir bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve kontrol edilir.

 

 

 

 

 

 

 

FLORESANS SPEKTROFOTOMETRESİ

Cihazın Adı:             Floresans Spektrofotometresi

Cihazın Markası:     Agilent

Cihazın Modeli:       Cary Eclipse G9800A

Floresan özellikteki maddelerin(sıvı, katı) miktar tayini yapılmaktadır. Bir atom veya molekülde elektronların en düşük enerjili orbitallere yerleşimi ile atom veya molekülün temel enerji düzeyi veya temel hali oluşur. Elektronların daha üst enerji düzeylerine yerleşmesi ile atom veya molekülün uyarılmış hali (eksitasyon) oluşur. Uyarılmış bir atom veya molekül kararsızdır; fazla enerjisini  atarak temel hale dönmek ister. Atom veya molekül temel enerji düzeyine dönerken fazla enerjisinin tümünü veya bir kısmını ışık şeklinde atabilir ve böylece sistemden bir ışık yayılması (ışık emisyonu) gözlenir. Bu ışık yayılması olayına genel olarak lüminesans denir. Uyarılmış bir singlet sistemden temel haldeki bir singlet sisteme geçiş sırasında yayılan ışığa floresans denir. Uyarılma (eksitasyon) ortadan kalkınca floresans olayı, 10-10-10-6 s sürer.

·         İlaç analizi, birçok organik aktif ilaç maddesinin floresansı yardımıyla yapılabilir.

·         Metal iyonlarının analizi, bunların oluşturdukları bazı floresant kompleksler yardımıyla yapılabilir.

·         Biyolojik örneklerde bazı amino asitler florometrik yoldan tayin edilebilir.

·         Bazı biyokimyasal bileşiklerin florometrik tayini, bunların bir floresant madde ile tepkimeye sokulup yeni bir floresant ürün veya etiketlenmiş ürün oluşturularak yapılır.

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) 

Cihazın Adı:             Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Cihazın Markası:     Shimadzu

Cihazın Modeli:       Prominence Modular LC20A HPLC

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur. En önemlisi ise sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak amino grup asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir. HPLC analizlerinde karışım halindeki numune mobil faz ile kolondan geçirilerek bileşenlerine ayrılır.

 

 

 

 

 

 

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (AAS)

 

 

Cihazın Adı:             Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)

Cihazın Markası:     Perkin Elmer

Cihazın Modeli:       240 FS AA

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Cihazı, elementel analizler için kullanılan önemli bir cihazdır. Örnekteki aranan elementler, elemente özel dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada, aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır. AAS kimyasal işlem laboratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır. Birimimizdeki AAS grafit yakma sistemine sahiptir. Elektrotermal atomlaştırıcı olarak grafit fırın adı verilen 2-3 cm uzunluğunda 1 cm iç çapındaki tüp kullanılır. Bu tüpün her iki yanına bağlanmış direnç telleri ile ısıtma yapılır. Fırın elektriksel dirençle 3000°C’ye kadar istenirse kademeli olarak ısıtılabilmektedir. Alevli sistemlere göre daha pahalı fakat daha avantajlıdır. Özellikle ağır metal elementlerinin analizinde ppb düzeyine kadar inebildikleri için daha fazla tercih edilmektedir. Çözelti içerisindeki element tayinleri laboratuvarımızda bulunan Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ile gerçekleştirilmektedir. Miktar tayini yapılacak olana, elementin numunede bulunma miktarına göre Alev, Grafit Fırın ve Hidrür tekniklerinden uygun olanı seçilerek analizler yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

UV- VIS SPEKTROFOTOMETRESİ

Cihazın Adı:             UV-VIS Spektrofotometre

Cihazın Markası:     Biocrome

Cihazın Modeli:       Libra S70 

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-VIS) absorbsiyon spektrofotometresi, belirli dalgaboyunda bir örneğin konsantrasyonunun ölçülmesini sağlayan cihazdır. Bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek tarafından yansıtıldıktan sonra ışının azalması esasına dayalı olarak ölçüm yapmaktadır. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. UV-VIS spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Bu cihazla su, ilaç, çevre ve biyokimya içerikli numuneler çalışılmaktadır. Dalgaboyu aralığı 190-1100 nm olup, ışık kaynağı olarak Döteryum ve Tungsten lambalar kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

MİKROSERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

Cihazın Adı:             Vickers Mikrosertlik Ölçüm Cihazı

Cihazın Markası:     Shimadzu

Cihazın Modeli:       HMV-G 21 D

Mikro sertlik analizi, normal sertlik testlerine uygun olmayan malzemelerin karakterizasyonunda kullanılmaktadır. Folyo gibi ince malzemelerin, matris yapısı içindeki farklı mikroyapıların analizinde veya bir numunenin kesit alanınındaki sertlik farklarının bulunmasında mikro sertlik testleri kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
 Shimadzu marka sertlik cihazı ile malzemelerin mikro sertlikleri Vickers cinsinden ölçülmektedir.

  • 40x ve 10x objektif lense sahiptir.
  • 10 gr’dan 2 kg’a kadar yük uygulama imkânı vardır.
  • Yükleme süreleri 5 ve 999 sn arasında değiştirilmektedir.
  • Ölçülen sertlik değerleri Rockwell C cinsine çevrilebilmektedir.
  • Minumum ölçebildiği diagonal uzunluğu 0.5mikronmetre dir.
  • Uygulama alanları metal,seramik ve plastik malzemelerdir.

ÖRNEK ÖZELLİKLERİ

  • Numunenin iki yönü de düz olmalıdır.
  • Mikrosertlik ölçümü yapılacak yüzeyin  parlatılmış olması gerekmektedir.

  

 

 


       FT-IR (FOURİER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY) ANALİZİ

 

 

Cihazın Adı:             FTIR Spektrometresi 

Cihazın Markası:     Agilent

Cihazın Modeli:       Cary600 Series

 

FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) katı, sıvı veya gaz numunelerden, kızılötesi (infrared) spektrumu elde edilen bir tekniktir. FT-IR spektrometre cihazları ile aynı anda geniş bir spektrum aralığında spektral veriler almak mümkündür. Bu teknik ile organik veya inorganik yapıdaki katı, sıvı ve gaz örneklerin, IR aktif molekül özellikleri kullanılarak kalitatif ve kantitatif analizlerini çok hızlı bir şekilde yapmak mümkündür. Oldukça hızlı bir teknik olmasının sağladığı avantajın yanında, organik malzemelerde olduğu gibi mineraloji uygulamalarında da büyük faydalar sağlamakta, H ve C gibi hafif elementleri içeren inorganik maddelerin (minerallerin) çalışılmasında, mineral yapı içerisindeki uçucu bileşenlerin konsantrasyonlarının belirlenmesinde, doğal ve sentetik mineraller arasındaki izotopik değişimlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

FT-IR ayrıca organik yapıdaki böbrek taşlarının belirlenmesinde kolay ve hızlı bir teknik olarak da kullanılmaktadır. FT-IR cihazı ile orta Infrared bölgede katı maddelerin analizleri iki farklı yöntem ile yapılmakta, numune öğütüldükten sonra doğrudan ATR (Attenuated Total Reflectance) ataçmanı kullanılarak analiz edilmekte veya öğütülen numune KBr ile karıştırılarak 13mm’lik peletler şeklinde preslenerek analiz edilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

POLARİMETRE

 

Cihazın Adı:             Polarimetre 

Cihazın Markası:     Rudolph

Cihazın Modeli:       API/1W

 

Polarize ışık düzleminin döndürme açısını ölçmek için kullanılan cihazlara polarimetre denir. Polarimetre, molekül boyutları ile derişim miktarı tayininde ve gıda maddelerinin kontrollerinde kullanılır.

 

 

 

 

 

 

KOİ (KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) ANALİZİ

Cihazın Adı:             Kimyasai Oksijen İhtiyacı Analiz Cihazı 

Cihazın Markası:     Lavibond

Cihazın Modeli:       RD 125

Evsel ve sanayi atıksularının kirlilik derecesini belirlemek için kullanılan birçok parametre arasında en önemlisi kimyasal oksijen ihtiyacıdır. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), atıksularda bulunan oksidasyona uygun maddelerin, kimyasal yollardan oksitlenmeleri için gerekli olan oksijen miktarıdır. Kimyasal oksijen ihtiyacı çevre kirlenmesinde en çok kullanılan kolektif parametrelerden biridir. Bu parametre ile atık suların bünyesindeki organik maddeler, kimyasal oksidasyonları için gerekli oksijen miktarı cinsinden belirlenir.

 

 

 

 

 

 

REFRAKTOMETRE

 

 

 

Cihazın Adı:             Refraktometre 

Cihazın Markası:     ABBE

Refraktometreler, katı ve sıvı saydam ortamların kırılma indislerini ölçen cihazlardır. Sıvı malzemelerin içindeki katı madde miktarını ve kırılma indislerini ölçmeye yarar.   

Refraktometrik metotlar (kırılma indisi ölçümü), yağ, meyve suyu gibi gıda ürünlerinin analizinde, şeker sanayisinde, eczacılık alanında, kimya sanayinde oldukça önemlidir. 

Katı veya sıvılarda, refraktif index, katı madde miktarı, kırılma indisi, şeker miktarı ve brix aralıklarını ölçmek amacıyla çeşitli refraktometreler vardır.

 

 

 

 

 

 

TRİNOKÜLER MİKROSKOP

Cihazın Adı: Trinoküler Mikroskop

Cihazın Markası: CARL ZEİSS AXİO

Cihazın Modeli: Scope A1

Mikroyapı, metalografi analizi, faz analizi, tane boyutu analizi gibi analizlerde kullanılır. En ince doku kesitlerinden 380 mm'lik yüksekliğe sahip doku kesitlerine kadar patolojik doku örneklerinden sitolojik materyalleri değerlendirmeye kadar çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

SOXHLET EKSTRAKSİYON CİHAZI

Cihazın Adı: Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı

Cihazın Markası: BUCHI

Cihazın Modeli: E-816 ECE

Yağın hızlı ve ekonomik tayini için sürekli ekstraksiyon yöntemini (twisselmann) gerçekleştiren otomatik ekstraksiyon sistemidir. Yüksek miktarda fakat en basit ve en ucuz yolla essansiyel yağ elde etmek için kullanılır.

Son Güncelleme: 2018-09-10 10:53:07
                 

                                                                                        Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019